tel. +48 22 55 40 730

Wizja i misja

Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej.

Wizja UOTT

 • UW – w jednym z aspektów działalności – jest kreatorem użytecznej wiedzy, która znajduje zastosowanie w firmach tworzonych przez pracowników UW oraz w innych firmach poprzez licencje i sprzedaż IP;
 • UW współpracuje z dziesiątkami firm, dzięki czemu badania prowadzone są na światowym poziomie przy finansowaniu pochodzącym z tych firm oraz z grantów;
 • Zamożni naukowcy umiejący czerpać korzyści z wyników swoich prac uważają UW za najlepsze miejsce do prowadzenia swojej działalności.

Misja UOTT

 • Tworzenie (na miarę swoich możliwości) warunków do realizacji Wizji:
  • zapewnienie sprawnej obsługi prawnej i patentowej;
  • podnoszenie wiedzy pracowników i studentów UW w kwestiach związanych z komercjalizacją opracowań naukowych oraz doradztwo w tym zakresie;
  • wsparcie marketingowe i promocja wynalazków, zespołów naukowych oraz Uniwersytetu jako ośrodka, w którym pomysły zamieniane są w wynalazki a te z kolei znajdują zastosowanie w praktyce;
  • wsparcie naukowców w rozmowach ze środowiskami biznesowymi;
 • Promowanie utylitarności badań na UW;
 • Monitorowanie strumienia projektów i oddziaływanie na „ekosystem UW” tak, by “rodził” więcej i wspierał efektywniej.

UOTT w strukturze Uniwersytetu Warszawskiego

UOTT w strukturze UW
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) powstał w 1998 roku w celu wykorzystania potencjału naukowego Uniwersytetu w gospodarce. Ośrodek został powołany uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego nr 199 z dnia 24.06.1998 roku. Na czele UOTT stoi Dyrektor, który podlega bezpośrednio JM Rektorowi UW. Takie ulokowanie UOTT w strukturze uczelni pozwala na sprawne podejmowanie decyzji, co jest bardzo istotne w kontaktach ze środowiskami biznesowymi.

Pierwszym wieloletnim dyrektorem i założycielem UOTT był Prof. dr hab. Wojciech Dominik, kierował on Ośrodkiem od 1998 do 2014, od 2015 dyrektorem UOTT jest dr Robert Dwiliński.

Jedną z dróg komercjalizacji patentów jest zakładanie spółek spin-off przez zespoły naukowe, wówczas UOTT przekazuje taką sprawę do spółki celowej Uniwersytetu UWRC Sp. z o.o., która to spółka została powołana aby stawać się mniejszościowym udziałowcem takich przedsięwzięć.

Nasze dokonania

Problematyka ochrony własności intelektualnej w UW jest jednym z ważniejszych obszarów tematycznych działalności UOTT; w 2007 roku UOTT przygotował projekt regulaminu – zasady zarządzania własnością intelektualną w Uczelni, przygotowane zostały skrypty kursów akademickich związanych z tematyką własności intelektualnej. UOTT współtworzy program kształcenia – w trybie studiów podyplomowych, kadry akademickiej nauczania podstaw ochrony własności intelektualnej na każdym stopniu studiów.

Realizując cele statutowe UOTT UW nawiązał już ścisłą współpracę z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w branży aparatury medycznej i sprzętu medycznego, technologii i usług internetowych, opracowania i produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki przemysłowej.

Zobacz jakie projekty zrealizowaliśmy w UOTT.