tel. +48 22 55 40 730

Pozyskaj do 40 tys. zł na prace przedwdrożeniowe

Od 22 listopada 2021 do 15 lutego 2022 (do godz. 12:00) trwa nabór wniosków do III edycji Konkursu o Grant w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Naukowcy mogą pozyskać do 40 000 zł netto na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub kosztów dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb potencjalnych nabywców.

Zgłaszane wnioski o finansowanie powinny uwzględniać wynalazki lub tematy badawcze mające potencjał komercjalizacyjny , 

Do konkursu mogą przystąpić:

  • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (UW) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW,
  • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy/doktorant UW.

Kontakt

Małgorzata Jakubiak

Kierownik projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Informacje dodatkowe o projekcie:
Uniwersytet Warszawski (Lider projektu) wraz z UWRC sp. z o.o. i Politechniką Świętokrzyską realizuje projekt w programie Inkubator Innowacyjności 4.0, w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4.

Za realizację zadań projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego odpowiada Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW a ze strony Politechniki Świętokrzyskiej – Ośrodek Transferu Technologii PŚ