tel. +48 22 55 40 730

Partnerzy w konsorcjum

UWRC Sp. z o.o.

UWRC Sp. z o.o. to spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego powstała w 2012 roku, której głównym celem działania jest wspieranie Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracowników w komercjalizacji wyników pracy naukowej, w szczególności poprzez doradztwo w procesie tworzenia i rozwoju spółek typu spin–off (komercjalizacja pośrednia). Spółka opiera swoją działalność na potencjale naukowo–badawczym, wynalazczym i technologicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego bazie infrastrukturalnej. Od 2013 r. UWRC współpracuje ze spółką AAA France – wiodącym dostawcą technologii i produktów na europejskim rynku radiofarmaceutyków – substancji, stosowanych m.in. w diagnostyce chorób nowotworowych. W ramach tej współpracy UWRC komercjalizuje know–how i możliwości wytwórcze oferowane przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Podpisana umowa pozwala UWRC partycypować w przychodach z dynamicznie rozwijającego się rynku radiofarmaceutyków. W okresie od stycznia 2014 UWRC udzieliło ponad 30 proinnowacyjnych usług doradczych przedsiębiorcom, głównie spółkom portfelowym – uniwersyteckim spin–off oraz naukowcom z UW.


UWRC w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje udziały w spółkach tworzonych przez jego pracowników naukowych. Aktualnie przy UW funkcjonuje 7 takich spółek spin–off: GeoPulse, Warsaw Genomics, RDLS, Bactrem, Amerlab, Spektrino, MiMSolutions.


Ponadto, UWRC oferuje przedsiębiorcom i inwestorom, kompleksowe wsparcie najwyższej klasy ekspertów, naukowców i specjalistów od komercjalizacji w rozwoju opartym o innowacje w zakresie: identyfikacji potrzeb badawczych i technologicznych, identyfikacji możliwych obszarów współpracy; ustalanie state of the art w wybranych obszarach technologicznych, poszukiwanie technologii – scouting technologiczny. Usługi z tego zakresu stały się podstawą do zawarcia porozumień z podmiotami aplikującymi o dofinansowanie w projektach Bridge Alfa sponsorowanego przez NCBiR oraz ScaleUp sponsorowanego przez PARP. UWRC jest członkiem Techbrainers R&D Club za pośrednictwem które ma dostęp do forum komunikacji i współpracy ze średnimi i dużymi podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie realizacji projektów B+R i wdrażania wyników badań. UWRC jest także aktywnym członkiem Porozumienia Spółek Celowych.


W realizacji swoich działań UWRC współpracuje ściśle z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii (UOTT), jednostką ogólnouniwersytecką powołaną do zarządzania procesem komercjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. UOTT odpowiada w szczególności za wybór optymalnej ścieżki komercjalizacji na UW i wybranych przypadkach kieruje autorów wyników komercjalizowanych badań na ścieżkę komercjalizacji pośredniej, wspierając ich następnie na drodze do utworzenia firmy typu spin–off z udziałem UWRC.


Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska (PŚk) intensywne działania zmierzające do komercjalizacji uczelnianych wyników badań rozpoczęła w 2012 roku. W Ośrodku Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki (OOWI PŚk) został zatrudniony specjalista ds. komercjalizacji wyników badań, który zainicjował ze strony Uczelni kontakty z otoczeniem gospodarczym, a zwłaszcza bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firm w celu prezentacji oferty Uczelni pod kątem indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.


W 2013 r. pracownik ten doskonalił swoje praktyczne umiejętności z zakresu komercjalizacji badań naukowych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jako uczestnik programu „Top 500 Innovators. W latach 2013 2015 roku OOWI PŚk kontynuował swoje działania polegające na nawiązywaniu kontaktów i organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego dzięki wsparciu finansowemu MNiSW w ramach programu „Brokerzy Innowacji”. W tym okresie broker odbył ponad 100 bezpośrednich, spotkań z przedsiębiorcami oraz uczestniczył w licznych targach i konferencjach, W czerwcu 2016 r. dwóch pracowników OOWI PŚk zostało wpisanych na listę rzeczników patentowych po zakończeniu trzyletniej aplikacji Zespół Ośrodka zapewnia wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Uczelni profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie oceny możliwości uzyskania praw wyłącznych na rozwiązania powstałe w Uczelni, przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej do ochrony do Urzędu Patentowego RP.


Aktualnie na Uczelni tworzone jest czteroosobowe Centrum Transferu Technologii, którego pracownicy będą zaangażowani w realizację projektu Inkubator Innowacyjności+. Kierownikiem CTT oraz brokerem innowacji w ramach projektu będzie dotychczasowy specjalista ds. komercjalizacji badań naukowych, który od 2015 r. pełnił również funkcję kierownika Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej.


Politechnika współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. Staropolską Izbą Przemysłowo–Handlową, Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W wyniku licznie nawiązanych przez OOWI PŚk kontaktów przede wszystkim wzrosła świadomość przedsiębiorców i IOB–ów w zakresie możliwości współpracy z Politechniką Świętokrzyską. W okresie od końca 2015 do chwili obecnej Uczelnia podpisała 9 umów licencyjnych. Politechnika staje się też miejscem realizacji dużych zleceń z przemysłu. Na uwagę zasługuje przeprowadzenie badań B+R w zakresie budowy silnika Stirlinga przez zespół naukowy Politechniki Świętokrzyskiej na zamówienie firmy Fluid SA z Sędziszowa. Jego konstrukcja powstawała na bazie patentu Politechniki Świętokrzyskiej nr 212854 z dnia 19.12.2012 r. Prace wykonywane były w okresie od października 2014 r. do lipca 2016 r., a ich wartość opiewała na sumę ponad 700.000 złotych. Na przestrzeni tego czasu multidyscyplinarny zespół naukowców z dwóch wydziałów, składający się z 15 osób, zaprojektował i wykonał trzy pełnowymiarowe prototypy silnika. Ich konstrukcja została przebadana pod kątem wytrzymałości, szczelności, właściwości mechanicznych czy zakresu temperatur pracy. Współpraca mająca na celu rozwijanie i ulepszanie konstrukcji silnika ma być kontynuowana w kolejnych latach.


Od stycznia 2014 r. do chwili obecnej Politechnika Świętokrzyska podpisała 370 umów z przedsiębiorcami na wykonanie badań, ekspertyz i analiz. W okresie od stycznia 2014 r. do dnia złożenia wniosku OOWI PŚk zgłosił 66 wynalazków, 10 wzorów użytkowych i 1 wzór przemysłowy.


NanoTechIP sp. z o.o.

NanoTechIP sp. z o.o. to spółka celowa Instytutu Fizyki PAN powstała 1 lipca 2015 roku na mocy podpisanego aktu notarialnego (wpisana do KRS 10 września 2015 roku). Celem działania spółki zgodnie z zapisami statutowymi jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Fizyki PAN oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, w szczególności poprzez rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników badań podstawowych, przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych poprzez nauczanie, publikacje i transfer wiedzy; podejmowanie wszelkich działań związanych z transferem wiedzy w tym procesy, których celem jest zdobycie i gromadzenie wiedzy jawnej i dorozumianej oraz dzielenie się tą wiedzą, w tym umiejętnościami i kompetencjami w zakresie działalności gospodarczej i niegospodarczej, np. współpracy badawczej, doradztwa, udzielania licencji, tworzenia firm typu spin–off, publikacji i mobilności badaczy i innego personelu zajmującego się taką działalnością.


Transfer wiedzy obejmuje – oprócz wiedzy naukowej i technicznej – również inne rodzaje wiedzy, np. wiedzę na temat korzystania z norm i obejmujących je regulacji oraz warunków rzeczywistego funkcjonowania i metod związanych z innowacjami organizacyjnymi, a także zarządzanie wiedzą w zakresie określania, nabywania, ochrony i wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych. NanoTechIP sp. z o.o. opiera swoją działalność na potencjale naukowo–badawczym, wynalazczym i technologicznym Instytutu Fizyki PAN oraz jego bazie infrastrukturalnej, zgodnie z umową podpisaną między IF PAN a NanoTechIP sp. z o.o. z dnia 10 lipca 2015 roku ws. komercjalizacji wyników B+R IF PAN. W realizacji swoich działań NanoTechIP współpracuje ściśle z Centrum Transferu Technologii IF PAN (zwanego dalej: CTT) będącym akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju ośrodkiem świadczenia usług proinnowacyjnych. CTT wspierane przez działania NanoTechIP zaoferowało 17 usług w zakresie wsparcia innowacji, pomocy indywidualnej i doradztwa oraz szkoleń. Wszelkie czynności podejmowane są przez wykwalifikowany zespół ekspertów w skład którego zawsze wchodzi zarówno kadra naukowa, jak i menedżerska. Taka współpraca naukowców z menedżerami znamionuje wysoką skutecznością podejmowanych działań: podpisanie 18 umów w tym 3 umowy licencyjne, 2 umowy wdrożeniowe, umowy zlecenia prac i umowy o współpracy. NanoTechIP podejmuje aktywne działania upowszechniające wyniki B+R IFPAN uczestnicząc w licznych targach zarówno krajowych, jak i zagranicznych (np. INNOVA Brussels), jest członkiem wielu klastrów (np. Mazowieckiego Klastra BioTechMed, Mazowieckiego Klastra Chemicznego, Śląskiego Klastra NanoTechnologicznego, Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej), współpracuje z Parkami Naukowo–Technologicznymi (np. Elbląskim Parkiem Technologicznym) oraz IOB. NanoTech IP sp. z o.o. jest także członkiem Porozumienia Spółek Celowych.


Prowadzone w IF PAN badania doświadczalne i teoretyczne o charakterze poznawczym i aplikacyjnym, są w nieodłączny sposób powiązane z działaniami CTT i NanoTechIP (poprzez dostęp do specjalistów ds. ochrony własności intelektualnej, transferu technologii, ekonomii i marketingu), która to synergia pozwala na uzyskanie dobrych efektów współpracy nauki z gospodarką.


NanoTechIP i CTT IF PAN jest organizatorem licznych szkoleń, warsztatów oraz konferencji z zakresu transferu wiedzy zarówno ogólnych jak i specjalistycznych dedykowanych transferowi wyni-ków B+R z zakresu fizyki. W ostatnich latach zorganizowano Warsztaty „Nauka dla przemysłu”, których głównym celem była wymiana doświadczeń związanych z praktycznym funkcjonowaniem różnych modeli transferu wiedzy z nauki do biznesu, zarówno w Polsce, jak i za granicą.