tel. +48 22 55 40 730

Laureaci V Konkursu na pracę dyplomową o potencjale komercjalizacyjnym

Już od 2016 roku Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii wraz z kancelarią rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o. oraz spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC Sp. z o.o. ma zaszczyt i ogromną przyjemność współorganizować, cieszący się znacznym zainteresowaniem.

„Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy” odbywa się w trzech kategoriach: prac inżynierskich/licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Komisja Konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac, brała przede wszystkim pod uwagę:

  • istotność podjętego zagadnienia, korzyści ekonomiczne z tego wynikające,
  • jak bardzo rozwiązanie opisane w pracy zmienia dotychczasowy stan techniki i wiedzy?
  • czy wynik pracy poprawia dotychczasową efektywność rozwiązań czy też proponuje nowe rozwiązanie, które do tej pory nie było zastosowane?
  • jakie będą korzyści ekonomiczne i/lub społeczne z przyszłego wdrożenia?
  • poziom zaawansowania rozwiązania opisanego w pracy i możliwość zastosowania wyników w praktyce,
  • czy do wdrożenia trzeba przeprowadzić wiele badań i analiz, czy też wyniki pracy są gotowe do zastosowania w praktyce?
  • uzyskane patenty lub dokonane zgłoszenia patentowe, ewentualnie planowane zgłoszenia.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Praca magisterska

NAGRODA GŁÓWNA (4000 zł brutto)

p. Magdalenie Furman (Wydział Fizyki) za pracę dyplomową pt. „Opóźnione w czasie zjawiska nieliniowe obserwowane w kondensatach polarytonów ekscytonowych”), promotorem pracy jest p. dr hab. Barbara Piętka

Praca inżynierska/licencjacka

NAGRODA GŁÓWNA (3000 zł brutto)

p. Idze Malickiej (Wydział Chemii), promotorem pracy jest p. dr hab. Łukasz Tymecki. Ze względu na podjęte działania związane z ubieganiem się o ochronę patentową, temat nagrodzonej pracy dyplomowej jest poufny.

 

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody pieniężnej w kategorii praca doktorska oraz nagrody specjalnej w postaci roku darmowej preinkubacji w UWRC Sp. z o.o.

Fundatorem nagród głównych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o., fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o.o. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone zwycięzcom zgodnie z regulaminem Konkursu.


Konkurs zorganizowano i przeprowadzono w ramach merytorycznej realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” – projekt „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15, przez konsorcjum w składzie Uniwersytet Warszawski, UWRC sp. z o.o., Politechnika Świętokrzyska