tel. +48 22 55 40 730

2 Konkurs na GRANT i Konkurs na SPIN-OFF

2017-11-06

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o., Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej, Nano Tech Ip sp. z o. o. realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE i KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

Konkurs ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie, Politechnice i Instytucie, a w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem Konkursu jest wsparcie pracowników naukowych Uniwersytetu/Politechniki/Instytutu, doktorantów oraz zespołów badawczych działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

Kwota dofinansowania:

  • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe,
  • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
  • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach.


Termin naboru wniosków

6 grudnia do godziny 15.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: ).

 

Kto może brać udział?

Pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

 

Więcej informacji.