tel. +48 22 55 40 730

BACTrem laureatem Zielonego Orła Rzeczpospolitej

BACTrem – spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego – została uhonorowana nagrodą główną ZIELONY ORZEŁ RZECZPOSPOLITEJ w ramach projektu „Walka o KLIMAT”. Spółka zwyciężyła w kategorii Firmy.

BACTrem specjalizuje się w preparatach biotechnologicznych opartych na pożytecznych bakteriach. Spółka opracowuje i rozwija nowe technologie m.in. do biodegradacji trudno rozkładalnych substancji toksycznych i niebezpiecznych zawartych w odpadach, gruntach i różnego rodzaju osadach. Wśród substancji, które mogą być redukowane przez bakterie są także potencjalnie rakotwórcze skażenia, takie jak: związki ropopochodne, olej kreozotowy, pestycydy. Bakterie obecne w preparatach mogą też dezaktywować metale ciężkie.

„Rzeczpospolita” od lat nagradza Orłami wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki. Zielone Orły przyznawane są przedsiębiorstwom, samorządom i osobom indywidualnym za aktywną działalność przyczyniającą się do powstrzymywania niekorzystnych zmian klimatu. W tym roku odbyła się druga edycja tego prestiżowego konkursu.

Gratulujemy całemu zespołowi BACTrem!

Więcej informacji o tegorocznych laureatach: Zobacz

 

Pozyskaj do 40 tys. zł na prace przedwdrożeniowe

Od 22 listopada 2021 do 15 lutego 2022 (do godz. 12:00) trwa nabór wniosków do III edycji Konkursu o Grant w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Naukowcy mogą pozyskać do 40 000 zł netto na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub kosztów dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb potencjalnych nabywców.

Zgłaszane wnioski o finansowanie powinny uwzględniać wynalazki lub tematy badawcze mające potencjał komercjalizacyjny , 

Do konkursu mogą przystąpić:

  • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (UW) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW,
  • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy/doktorant UW.

Kontakt

Małgorzata Jakubiak

Kierownik projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Informacje dodatkowe o projekcie:
Uniwersytet Warszawski (Lider projektu) wraz z UWRC sp. z o.o. i Politechniką Świętokrzyską realizuje projekt w programie Inkubator Innowacyjności 4.0, w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4.

Za realizację zadań projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego odpowiada Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW a ze strony Politechniki Świętokrzyskiej – Ośrodek Transferu Technologii PŚ

O technologiach Smart City na Klubie Innowacji

27 października w siedzibie Centrum Współpracy i Dialogu UW (CWiD) odbył się Klub Innowacji UW.

Było to pierwsze spotkanie o charakterze bezpośrednim po długiej pandemicznej przerwie. Zorganizowano je pod hasłem „Smart City – technologie dla miast przyszłości”. W spotkaniu w roli prelegentów wystąpili m.in. naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziału Fizyki, a także goście z Politechniki Gdańskiej, Obserwatorium Polityki Miejskiej oraz Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele firm oraz urzędu miasta Warszawy.

W październikowym Klubie Innowacji zaprezentowano następujące rozwiązania i zagadnienia:

  • kalkulator wartości usług świadczonych przez drzewa miejskie,
  • system weryfikacji atrybutów nabywanej nieruchomości oparty na danych geolokalizacyjnych – system DiDi, który może wspierać proces szacowania realnej wartości nieruchomości,
  • jak zmieniać przestrzeń miejską w konstruktywnym dialogi technicznym z mieszkańcami – na przykładzie case study rzeczywistej zmiany przestrzeni miejskiej w Dąbrowie Górniczej,
  • Comobility – zmiana nawyków transportowych mieszkańców miast na podstawie analizy ruchu samochodowego związanego z dowożeniem dzieci do szkół i ich odbiorem,
  • zarządzanie danymi w miastach,
  • wykorzystanie danych Rain-GRS w systemie ostrzegania przed podtopieniami – rozwiązanie dla aglomeracji,
  • wpływ pojazdów autonomicznych na ruch drogowy i tworzenie się korytarza życia dla pojazdów ratunkowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy UOTT (część merytoryczna w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”), CWiD (logistyka, oprawa) oraz UWRC.

European Biotech Week 2021 (27-30.09)

PACTT, którego UOTT UW jest członkiem wraz z PSC (Porozumienie Spółek Celowych) zostało partnerem CEBioForum podczas organizacji wydarzeń tegorocznego European Biotech Week w Polsce. Zapraszamy na cykl interesujących webinarów dla przedstawicieli biznesu, inwestorów, naukowców oraz osób planujących założyć biotechnologiczny start-up. Read more

Znamy zwycięzców II Konkursu na Grant

Komitet Inwestycyjny zdecydował, które projekty otrzymają finansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o. oraz Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

Komitet Inwestycyjny, na podstawie informacji zawartych we Wnioskach oraz prezentacji multimedialnych nt. prac przedwdrożeniowych zgłoszonych do II Konkursu na Grant, przedstawionych przez Uczestników Konkursu, przyznał 9 grantów na łączną kwotę 358 000,00 PLN

WnioskodawcaTytułJednostkaPunktacjaWartość netto (PLN)
mgr Maria Dąbrowska
Metoda wzbogacania inokulum acidofilnych bakterii utleniających siarkę do biologicznego ługowania Zn i Fe z żużli oraz jego zastosowanie
Wydział Biologii74,4340 000,00
dr Magdalena Osial
Ciecz magnetoreologiczna na bazie tlenków metali
Wydział Chemii73,2938 000,00
dr Katarzyna Goździk
Implementacja metody multiplex PCR do kontroli surowców wykorzystywanych w produkcji nawozów organicznych
Wydział Biologii71,7140 000,00
dr Karol Fijałkowski
PRESS. Prasa zintegrowana z modułem sterującym do urządzenia IMPED CELL
Centrum Nowych Technologii
71,5740 000,00
dr Maria Górna
Metoda wychwytu bakteryjnego i wirusowego RNA do sekwencjonowania RNA i diagnostyki infekcji
Wydział Chemii67,1440 000,00
mgr Piotr Cieciórski
Nowe środki kontrastujące do obrazowania metodą MRI na bazie nanocząstek złota sfunkcjonalizowanych nitroksydami i metoda ich wytwarzania
Wydział Chemii65,7140 000,00
dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
DiDi - System weryfikacji atrybutów nabywanej nieruchomości oparty o dane geolokalizacyjneWydział Nauk Ekonomicznych
64,1440 000,00
dr hab. Agata Dziewulska
„Peace By Piece” digitalCentrum Europejskie
63,7140 000,00
dr Anna Czarnecka-Skwarek
Kosmetyki pielęgnacyjne na bazie modyfikowanych surowców ilastych oraz wód leczniczych
Wydział Geologii
57,8640 000,00

GRATULUJEMY!

 

Brave Camp 2021 – 7 edycja rozpoczęta

Trwa 7 edycja Brave Camp – letniej akademia przedsiębiorczości, podczas której studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będą rozwijać i doskonalić swoje pomysły na biznes lub przedsięwzięcie zaangażowane społecznie Read more