tel. +48 22 55 40 730

Inkubator Innowacyjności 2.0

Uniwersytet Warszawski (Lider projektu) wraz z UWRC sp. z o.o., Politechniką Świętokrzyską i NanoTechIP sp. z o.o. realizuje projekt w programie Inkubator Innowacyjności 2.0, w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4.

Za realizację zadań projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego odpowiada Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW a ze strony Politechniki Świętokrzyskiej – Ośrodek Transferu Technologii PŚk.

Okres realizacji projektu: luty 2019 – marzec 2020

Całkowita wartość projektu: 1 210 000,00 PLN, w tym:

 • dofinansowanie ze środków EFRR: 1 100 000,00 PLN
 • wkład własny podmiotu: 121 000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalnej projektu: 1 210 000,00 PLN

Celem programu Inkubator Innowacyjności 2.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami prac B+R, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz zacieśniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki.

W ramach programu beneficjenci zobowiązani są do realizacji pięciu głównych zadań, tj.:

 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”,
 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej,
 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem,
 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys.,
 5. Działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie skontaktuj się z:

Małgorzata Jakubiak

Kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

tel. (+48 22) 55 40 728
e-mail: 

Konkurs na Grant

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (Lider Projektu), UWRC sp. z o.o., Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej, NanoTechIP sp. z o. o. realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

KONKURS NA GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania: do 80 000,00 zł netto (szczegóły w Regulaminie)

UWAGA!!! Nowy termin naboru wniosków: do 22 maja 2019 roku, do godz. 16:00 w wersji papierowej i elektronicznej

Wersja papierowa

Adres dostarczenia: UOTT UW, pok. 1.122, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Wersja elektroniczna

E-mail:

Uczestnicy konkursu:

 • Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk) (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespołu naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UW lub PŚk.
 • Uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW lub PŚk, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

Informacje o konkursie:

Dla pracowników/doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego – Małgorzata Jakubiak: , tel. 22 55 40 728

Dla pracowników/doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej – Justyna Bonar:

Pliki do pobrania:

Na zachętę…

… w poprzedniej edycji dwuletniego programu „Inkubator Innowacyjności+”:

 • założono 11 spółek typu spin-off,
 • sfinansowano 7 zgłoszeń patentowych oraz 28 projektów UW na łączną kwotę ok. 1 500 000,00 zł,

w tym:

 • Nauki ścisłe i przyrodnicze24 projekty – ok. 1 300 000,00 zł,
 • Nauki humanistyczne i społeczne4 projekty – ok. 200 000,00 zł.

Cele projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

Informacje z załącznika do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r.

„Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”, zwanego dalej „programem”, jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki.

W ramach programu podmioty będą zobowiązane do realizacji następujących zadań:

 • inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 • przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 • zarządzania portfelem technologii obejmującego w szczególności: monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej, analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac, prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce, analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 • prowadzenia prac przed wdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100000 zł (przy czym koszty związane z realizacją zadania powinny stanowić co najmniej 50% kosztów projektu);
 • wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w konkretnych rozwiązaniach rynkowych.”

Źródło: MNiSW