tel. +48 22 55 40 730

Informacje o projekcie

Inkubator Innowacyjności+

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Członkami konsorcjum realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności+” są:

 • Uniwersytet Warszawski (LIDER)
 • UWRC Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Politechnika Świętokrzyska
 • NanoTechIP Sp. z o.o. (spółka celowa Instytutu Fizyki PAN)

Więcej o partnerach

Cel i koncepcja powołania konsorcjum

Koncepcja konsorcjum w składzie Uniwersytet Warszawski – UWRC – Politechnika Świętokrzyska – NanoTechIP opiera się na założeniu, że dzięki doborowi odpowiednich partnerów i zrównoważonemu składowi możliwe będą do osiągnięcia następujące trzy cele strategiczne projektu:

 1. Zwiększenie efektów działań komercjalizacyjnych członków konsorcjum przez łączenie kompetencji, obszarów tematycznych oraz kanałów dostępu do potencjalnych odbiorców.
 2. Transfer dobrych praktyk (narzędzi, procedur, dokumentacji, wzorów dokumentów, baz danych itp.) w zakresie komercjalizacji od bardziej do mniej doświadczonych członków konsorcjum.
 3. Wdrożenie procedury trwałej i efektywnej współpracy w zakresie działań komercjalizacyjnych – wspartej kompetencjami największego polskiego uniwersytetu – między spółkami celowymi reprezentującymi dwa sektory nauki: szkolnictwo wyższe i Instytut Polskiej Akademii Nauk, jako prototyp współpracy uczelni z instytutami PAN w zakresie komercjalizacji wyników B+R.

Koncepcja projektu

Koncepcja projektu „Inkubator Innowacyjności+” zgłaszanego przez konsorcjum opiera się na założeniu, że wysiłki komercjalizacyjne uczelni wyższych i PAN powinny koncentrować się wokół potrzeb przedsiębiorców. Z uwagi na zakres i poziom prowadzonych przez UW, PŚk i IF PAN prac badawczych, działania komercjalizacyjne konsorcjum mogą być adresowane do firm z całego świata. Mając jednak na uwadze realizację Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz chęć przyczynienia się przez polską naukę do rozwoju i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki priorytetem będą działania adresowane do firm w Polsce.

Cel projektu

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności+” jest wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, promocja osiągnięć naukowych oraz zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

 1. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 3. zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
  a.    monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  b.    analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  c.    prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  d.    analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 4. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy;
 5. wskazanie Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.