tel. +48 22 55 40 730

Deklaracja Dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej uott.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-14 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Linki
  • Strona zawiera uszkodzone linki.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona zawiera treści o zbyt małym kontraście.
 • Walidacja HTML/CSS
  • Błędy w znacznikach HTML.
 • Formularze
  • Powtórzone etykiety pól formularza. Wielokrotne użycie etykiety „Więcej”.
 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Brak linku umożliwiającego pominięcie menu.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Problem z rozwijanymi linkami w menu strony.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • brak wyszukiwarki
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Logika ok, mapy brak.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Brak etykiet i tytułów elementów i linków
 • Elementy dynamiczne strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
 • Slajdery
  • Strona zawiera slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury. Brak treści tekstowych zgodnych z wizualną w slajdach.
 • Responsywność (RWD)
  • W trybie mobilnym część informacji może być niewidoczna.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Strona zawiera odnośniki wyróżnione jedynie kolorem.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis posiada elementy niedostępne dla fokusa klawiatury.
 • Odstępy w tekście
  • Strona zawiera treści nie spełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie uott.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Paweł Płatek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: , telefon (22) 55 40 727. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek CENT III – Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota)

Wejście do budynku

Wejścia do budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne. Dostęp do budynku nie wymaga pomocy.

Korytarze i przejścia

Korytarze i windy w budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne. Poruszanie się po budynku i dostęp do wind nie wymaga pomocy.

Procedury

Budynek przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych bez konieczności pomocy.

Dodatkowa pomoc

W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę zgłosić się do portiera.

Łazienki, toalety, szatnie

Budynek wyposażony w oznaczone i przystosowane toalety oraz łazienki z prysznicami zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe dostosowania

Budynek wyposażony (etap II) w oznaczenia numeracji pomieszczeń, przycisków w windach w systemie Brailla, oraz powiadomienia głosowe w windach.

Dojazd i miejsca parkingowe

Budynek zlokalizowany w sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej, wyposażony w miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, , www.bon.uw.edu.pl.